UE bip projekty unijne FB

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

W skład GKRPA wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wijewo została powołana Zarządzeniem Nr 0050.2.18.2019 Wójta Gminy Wijewo z dnia 7 lutego 2019 roku.

 

Skład GKRPA:

Przewodnicząca – Aneta Bajon
Członek- Marcin Sachweh
Członek-Krystyna Wojciech
Członek- Tomasz Rimke

Członkowie Komisji pełnią dyżury dla interesantów w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo  ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo.  O terminie i godzinie  pełnienia dyżurów członków GKRPA mieszkańcy  będą informowani na stronie internetowej urzędu. Swoje działania opiera o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz aktualne regulacje prawne. Funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119 t.j. ).

Zgodnie z art. 41 ust 1 ww. ustawy do kompetencji Gminnej Komisji należą w szczególności zadania tj. :

1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.

2. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie:

1) przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
2) motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
3) kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
4) kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
5) podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
6) kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
7) inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
8) inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
9) organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją,ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

1) inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
2) inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
3) poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
4) wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

1) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
2) podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
3) podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
4) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

1) organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
2) prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

Sprawy związane z pracą Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prosimy kierować pod numer telefonu 65 5494085 w.41, pocztą tradycyjna   lub drogą elektroniczną na adres: gkrpa@wijewo.pl

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych:

ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo
(budynek Urzędu Gminy Wijewo)

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIJEWO

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wijewie  zapewnia wsparcie informacyjno- psychologiczne poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, w ramach którego udzielane są porady i konsultacje telefoniczne oraz bezpośrednie.

Dyżury specjalistów:

Terapeuta ds. uzależnień oraz  specjalista ds. uzależnień – co drugi i czwarty poniedziałek miesiąca od 18.00-20.00

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla mieszkańców Gminy Wijewo siedziba:

Brenno ul. Jeziorna 3
64-150 Wijewo 

 

 

Pliki do pobrania

Polecamy