UE bip projekty unijne FB

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Wijewo

 

Wstęp do deklaracji.

Urząd Gminy Wijewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.wijewo.pl/ .

Daty publikacji i aktualizacji.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-08-23

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-02-26

 

Metoda oceny dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiszowe.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daria Kasperska , e-mail: d.kasperska@wijewo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (65) 549 40 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

wniosek o zapewnienie dostępności

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna.

 1. Budynek: Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1.
 2. Do budynku prowadzi  1  wejście główne od strony zachodniej.
 3. Do wejścia prowadzą: schody, brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 4. Wejście na schody jest  zabezpieczone betonowym murkiem z barierką.
 5. Dla osób niepełnosprawnych przed wejściem na schody po lewej stronie znajduje się dzwonek. Sygnał dzwonka poinformuje pracownika Sekretariatu o obecności osoby przed Urzędem.
 6. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie przed Urząd w celu pomocy wejścia osobie niepełnosprawnej do budynku.  W holu urzędu pracownik przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego pracownika, odpowiedzialnego za załatwienie danej sprawy.
 7. Po zakończeniu obsługi pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej
  w opuszczeniu urzędu.
 8. W budynku nie ma windy.
 9. Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystania z przejścia. 
 10. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 11. Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 12. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 14. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Polecamy