UE bip projekty unijne FB

Uporządkowanie Gospodarki Wodno- Ściekowej w Gminie Wijewo

    

W związku z otrzymanym dofinansowaniem operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wijewo”  w kwocie 5 000 000 zł. będzie możliwa inwestycja związana z kanalizacją kolejnej miejscowości w naszej gminie.

 

Celem operacji objętej wsparciem jest rozwój Gminy Wijewo poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie obejmującym budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej, wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową oraz budowę podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Radomyśl. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej Gminy Wijewo, podwyższenia atrakcyjności inwestowania w regionie wraz z podniesieniem standardów życia mieszkańców. 

Planowany termin zakończenia operacji - grudzień 2024r.
Całkowity koszt inwestycji: 5 014 768,19 zł
Dofinansowanie: 5 000 000 zł
Wkład Własny Gminy: 14 768,19zł

Polecamy