UE bip projekty unijne FB

Klauzula Informacyjna

Inspektor Ochrony Danych

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.      administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 40 85, e-mail: wijewo@wijewo.pl

2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Panią Anną Włoczewską-Grys możliwy jest pod adresem e-mail: iodt@wijewo.pl

3.      Państwa dane osobowe są̨ przetwarzane przez Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.      Państwa dane osobowe są̨ przetwarzane w następującym celu:

           a)  wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze,

           b)  realizacji zawartych umów,

           c)  w pozostałych wypadkach Państwa dane są̨ przetwarzane są̨ włącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

      5. odbiorcami Państwa danych osobowych będą̨:

           a)  organy władzy publicznej

           b)  podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych w zakresie i w celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa   

          c)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wijewo przetwarzają̨ dane osobowe, dla których Administratorem jest  Wójt Gminy Wijewo

      6. Państwa dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez   przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

      7. posiadają̨ Państwo prawo do: zadania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w sytuacji gdy: przetwarzanie danych odbywa się̨ na podstawie umowy zawartej z osobą, której  dane dotyczą̨; na podstawie zgody wyrażone przez tą osobę̨; przetwarzanie odbywa się̨ w sposób zautomatyzowany), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

     8.  organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym  razem, gdy w Państwa ocenie dane będą̨ przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

      9. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą̨, podanie tych danych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Przysługuje Państwu również̇ prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie co nie ma wpływu na zgodność́ przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

    10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę̨ przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy  stronami umowa.

     11. Państwa dane mogą̨ być́ poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą̨ profilowane.

     12. Administrator nie planuje przetwarzać́ danych osobowych w celu innym niż̇ cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

     13. Państwa dane nie będą̨ przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Polecamy