UE bip projekty unijne FB

Zakup Samochodu Pożarniczego dla OSP Wijewo

ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP WIJEWO


 

W styczniu 2017 r. został dostarczony samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I”. 

W maju 2016 r. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (OW ZOSP RP) podpisał z Województwem Wielkopolskim Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Programem Operacyjnym 2014-2020 umowę na realizację w/w projektu. W ramach projektu partnerstwo z OW ZOSP RP zawiązało 15 gmin wraz z OSP. Zostało zakupionych 15 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 dla 15 OSP działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG). Każdy z samochodów jest wyposażony w 6. osobową kabinę, zbiornik wody o pojemności minimum 3500 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności minimum 350 l. Ponadto wyposażony jest w sprzęt i wyposażenie zgodne z „Wytycznymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP”.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie Wielkopolski, a w szczególności na obszarze 14 powiatów objętych projektem.

Projekt w dużej mierze wpłynął na poprawę bezpieczeństwa środowiskowego na obszarach leśnych oraz na obszarach wiejskich. Zmniejszył się także czas reakcji na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku naturalnemu. Zakup samochodu pożarniczego znacznie podniósł efektywność działań ratowniczych.

Realizacja celu projektu spowodowała wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wymienionych powiatów, a także wzrośnie czas reakcji na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku naturalnemu.

 

Beneficjent: Oddział Wojewódzki Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.

Szacunkowy koszt zakupu samochodu dla OSP Wijewo wyniósł 1 131 335,55 zł, z czego wkład własny Gminy Wijewo 340.000 zł i wkład OSP wyniósł 70.000 zł.

 

Wkład własny Beneficjenta: 2 493 000,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 14 127 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 16 620 000,01 zł

 

Polecamy