UE bip projekty unijne FB

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kolejne pozyskane dofinansowanie dla Gminy Wijewo

Operacja pn. „Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację pikniku żeglarskiego „BRENNO WATER FEST” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Przewidywane wyniki operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez organizację pikniku żeglarskiego wraz z szeregiem ogólnodostępnych atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

Głównymi celami przedsięwzięcia jest: prezentacja i popularyzacja żeglarstwa oraz turystyki wodnej na terenie działania WLGD, prezentacja i popularyzacja kultury marynistycznej, edukacją w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, promocja walorów żeglarskich na terenie Gminy Wijewo, aktywizacja mieszkańców gminy oraz środowisk gminnych w zakresie żeglarstwa oraz turystyki wodnej.

Beneficjent: Gmina Wijewo

Całkowity koszt realizacji operacji: 67 496,89 zł, w tym ze środków EFRROW 42 948,00 zł.

Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu promującego walory i jakość życia w Gminie Wijewo

Gmina Wijewo pozyskała dofinansowanie na promocję obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu promującego walory i jakość życia w Gminie Wijewo.

Operacja jest zgodna z celami i przedsięwzięciami zawartymi w LSR WLGD Kraina Lasów i Jezior, w tym m.in.: celem głównym 1.0 - Poprawa jakości życia na obszarze działania Krainy Lasów i Jezior, celem szczegółowym 1.2. Promocja atrakcyjnego wizerunku Krainy Lasów i Jezior, przedsięwzięciem LSR 1.2.2. Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez inne działania (z wyłączeniem organizacji wydarzeń promocyjnych). 

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną wskaźniki produktu, tj. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Prowadzenie promocji przez samorządy należy do ich ustawowych zadań publicznych. O skuteczności promocji można mówić wtedy, gdy  działalność promocyjna samorządu przekłada się na uzyskanie lub poprawę dobrego wizerunku jednostki, a dzięki temu w szczególności na  nowe inwestycje i miejsca pracy, na wzrost liczby turystów czy też na wzrost liczby osiedlających się osób. 

Konieczność prezentowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i turystycznych na obszarze działania Krainy Lasów i Jezior a także rzetelnego i kompleksowego informowania o podjętych inicjatywach przez lokalne władze samorządowe celem  zwiększenia zainteresowania gminą. Istotnym czynnikiem, wpływającym na innowacyjność projektu będzie przede wszystkim kształtowanie pozytywnego wizerunku obszaru działania Krainy Lasów i Jezior na terenie Gminy Wijewo. Gmina Wijewo to najmniejsza i najbardziej wysunięta na zachód gmina powiatu leszczyńskiego. Północno-wschodnia część gminy obejmująca 2/3 jej powierzchni leży w obrębie obszaru chronionego krajobrazu. Część tej ziemi to Przemęcki Park Krajobrazowy. Jego szczególną atrakcyjność podnoszą liczne jeziora i siedliska leśne, których większość połączona jest kanałami i pozwala na turystykę wodną. Odwiedzając region zobaczyć można stuletnie dęby i sosny, torfowisko z rosiczką okrągłolistną, bagno i wiele innych pomników przyrody. Uwiecznienie niepowtarzalnych atutów położenia Gminy Wijewo działającej na obszarze Krainy Lasów i Jezior przyczyni się do wielu korzyści długofalowych, bowiem album trafi do znacznego grona odbiorców uzmysławiając  walory estetyczne, zachęcając tym samy do odwiedzin chociażby w celach turystycznych.

Całkowita kwota: 52500,00 zł

Dofinansowanie: 33405,00 zł

Wkład Własny: 19095,00 zł

 

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski z wizytą w Gminie Wijewo- podpisanie umowy o dofinansowanie Przebudowy Wiejskiego Domu Kultury w Brennie 

W dniu 25.01.2022r  w Urzędzie Gminy Wijewo  gościliśmy  Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego oraz  Radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  Panią Zofię Szalczyk.

Tego dnia Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński  z  Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego  Panem Krzysztofem Grabowskim podpisali umowę o dofinansowanie dot. „Przebudowy Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno” w ramach wspierania obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość całości inwestycji: 140 000,00 zł

Wartość dofinasowania to 64 729,00zł.   

Ponadto przy podpisaniu umowy obecni byli:  Radna Sejmiku Wielkopolskiego Pani Zofia  Szalczyk, Zastępca Skarbnika Gminy Wijewo Pani Ilona Giera, Sekretarz Gminy Wijewo  Pani Aneta Bajon oraz Kierownik Referatu Rozwoju Pan Leszek Józefczak.

Razem z przedstawicielami  gminy Pan Krzysztof  Grabowski  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Zofia Szalczyk Radna Sejmiku Województwa  Wielkopolskiego  odwiedzili inwestycje zrealizowane dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wśród głównych punktów wizyty znalazły się:  altanka wraz z kompleksem  rekreacyjnym  w miejscowości Potrzebowo oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

 

 

Polecamy