UE bip projekty unijne FB

Rok 2020 - Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych


  • Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana jest w miejscowości Potrzebowo w gminie Wijewo. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości, poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, co poprawi stan środowiska  naturalnego, czystość wód i gleb.

W zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną osiągnięte planowane efekty, tj. wybudowanie 7,274 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym wraz ze zbiorczymi studniami zaworowymi, do których odprowadzane będą ścieki z budynków w ilości 85 szt. 

Na realizację projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, Gmina Wijewo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 3 582 749,30 zł.

Całkowita wartość projektu wyniosła 7 185 067,39 zł.

  • Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”

Dnia 26.07.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Gmina Wijewo podpisała umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014-2020. Umowa dotyczy otrzymanego dofinansowania w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno -ściekowa”, projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Wijewo kwotę dofinansowania w wysokości 3 582 749,30 zł. Zakładana całkowita wartość projektu ogółem wynosi 7 185 067,39 zł.

Głównym celem projektu jest efektywne gospodarowanie zasobami, inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wspierania zobowiązań określonych w dorobku prawnym UE w zakresie środowiska i zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.

Celem nadrzędnym jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, poprzez budowę na terenie Gminy Wijewo systemu sieci kanalizacji sanitarnej i likwidację na tych terenach zbiorników bezodpływowych.

Planowane efekty:

1) Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych – w tym przede wszystkim stanu wód rz. Czernicy,
2) Zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji Wijewo,
3) Zwiększenie ilości mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej,
4) Podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Wijewo, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców m. Potrzebowo,
5) Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca przyszłego zamieszkania i inwestowania,
6) Rozwój turystyki i branży około turystycznej (gastronomicznej, noclegowej, handlowej, usługowej itp.),
7) Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wzrost liczby przedsiębiorstw lokujących inwestycje na terenie gminy,
8) Przeciwdziałanie odpływowi młodych ludzi z gminy, poprzez zapewnienie im miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

  • Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Gmina Wijewo uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” i realizuje inwestycję polegającą na przebudowie drogi gminnej klasy „L” Nr 712532P w miejscowości Brenno od km 0+000 do km 0+425.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 312 802,41 zł, natomiast wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi: 156 401,20 zł.

Stan istniejący: Droga o nawierzchni asfaltowej w dużym stopniu zdegradowana. Występują liczne deformacje, spękania oraz miejscowe nierówności na których po opadach deszczu tworzą się zastoiska wody.

Stan projektowany: Inwestycja zakłada przebudowę drogi mającej na celu wykonanie nowej nawierzchni na długości 0,425 m oraz szerokości jezdni 6,0 m i szerokości pasa ruchu 3 m. Ponadto dokonana zostanie przebudowa chodnika, celem uzyskania odsuniętego od jezdni chodnika o szerokości 1,5 m i długości 125 mb. Projekt zakłada również przebudowę odwodnienia drogowego (istniejącej kanalizacji deszczowej), celem zapewnienia odwodnienia korpusu drogowego. W celu poprawy bezpieczeństwa zaprojektowano rozwiązania specjalne, a mianowicie: wykonanie jednego podniesionego przejścia dla pieszych, montaż oznakowania aktywnego, sygnalizacji ostrzegawczej jak również montaż tablicy informującej o prędkości ruchu.

Okres realizacji: 12.2020 r. – 05.2021 r.

Polecamy